ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สข. อ. 001
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช. 105 / 26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 629,766
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ต่อเติมด้านล่าง สปช. 105 / 29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201 / 26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 281,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังน้ำซีเมนต์ ( ฝ.33 )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล ( ฟ.1 )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 99,997
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) สร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเก็บของ (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช. 601 / 26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 166,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน คสล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 249,000
เพิ่มเติม..