ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบสมรรถนะ