ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลปริก 4 ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งเมื่อ 20 ตุลาคม 2483 ในระยะแรก ใช้ศาลาพักร้อนเป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้งบในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ของหมู่บ้าน เนื้อที่ 2 ไร่ 95.4 ตารางวา
 
ปีการศึกษา 2509 โอนสังกัดจากโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาประชาบาลกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 
ปีการศึกษา 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ปีการศึกษา 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปีการศึกษา 2518 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ เป็นเงิน 40,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2521 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สข.จ. 001 เป็นเงิน 350,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/26 เป็นเงิน 629,766 บาท
 
ปีการศึกษา 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 เป็นเงิน 251,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2528 ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา และนายจำเนียร เพชรมี บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่
 
ปีการศึกษา 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง รางน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง เป็นเงิน 35,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 105/26 ชั้นล่าง จำนวน 180,000 บาท และได้รับบริจาคแรงงานและอุปกรณ์ติดตั้งประปาภายในบริเวณโรงเรียนเป็นเงิน 8,000 บาท
 
มีการศึกษา 2535 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 เป็น เงิน 99,999 บาท
 
ปีการศึกษา 2539 ได้รับงบประมาณ งบ สส. 80,000 บาท และประชาชนบริจาคเพิ่มเติม 40,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน ได้รับบริจาคที่ดิน จากนางคลิ้ง วรรณมี จำนวน 3 ไร่ 20 ตารางวา และจากนายสวัสดิ์  สัญจรจำนวน 60 ตารางวา และประชาชนบริจาคเงิน 50,000 บาท ซื้อที่ดินจำนวน 3 งาน 80 ตารางวา
 
ปีการศึกษา 2559 ได้รับงบประมาณจัดสรรไฟฟ้าอาคารเรียนและสนามกีฬาฟุตบอลจำนวน 498,000 บาท และจัดหางบประมาณในการสร้างป้ายยินดีต้อนรับพร้อมน้ำตกจัดภูมิทัศน์จำนวน 150,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณจัดสรรในการปรับปรุงอาคารเรียนจำนวน 304,000 บาท