ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
             โรงเรียนบ้านควนเสม็ดเลขที่ 200  ตั้งอยู่  หมู่ที่  10  ตำบล  ปริก  อำเภอ  สะเดา  จังหวัด  สงขลา  รหัสไปรษณีย์  90120  โทรศัพท์   074- 300177  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก   สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3   มีพื้นที่การใช้ประโยชน์  8  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา   มีอาคารเรียน  2  หลัง  มีอาคารเอนกประสงค์  2  หลัง   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 1-2 ) จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
เขตบริการของโรงเรียน
              หมู่ที่  10  ตำบล  ปริก   อำเภอ สะเดา  จังหวัด  สงขลา  จำนวน   380  ครัวเรือน
               หมู่ที่  11  ตำบล   ปริก  อำเภอ สะเดา  จังหวัด  สงขลา  จำนวน   120  ครัวเรือน