วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  บุคลากรได้มาตรฐานวิชาชีพ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นความรู้คู่คุณธรรม  โดยใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่อาเซียน