พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาพร้อมก้าวสู่อาเซียน
 3. ส่งเสริม นักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลัก
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะสู่ครูมืออาชีพ
 2. ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์
 1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
 2. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 5. นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานตรง   ตามความถนัดได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้