ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาพร้อมก้าวสู่อาเซียน
 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริม พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 1. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 2. ระดับความสำเร็จของผู้บริหารในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. ระดับความสำเร็จของงานมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
 4. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
 5. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ร้อยละของครูครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามความถนัดได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องที่สอดคล้องตามหลักสูตร
 8. ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ