แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนเขตบริการโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำสวนยาง ซึ่งมีทั้งเป็นเจ้าของสวน  รายย่อย  และสวนขนาดกลาง  สวนผลไม้  อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  และ อาชีพบริการ  รายได้โดยประมาณ  50,000-150,000  บาท ต่อปี แต่มีลักษณะการหมุนเวียนทุน  สะสมทุน  และ การใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งมีสภาพคล่องทางการเงินดีมาก  มีการจัดตั้งองค์กรจัดการด้านการเงิน ลงทุนหลายกลุ่ม
            ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่จะมีผู้ปกครองบางส่วนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา             (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน            โรงเรียนบ้านควนเสม็ด เป็นโรงเรียนซึ่งจัดตั้งอยู่กลางหมู่บ้านควนเสม็ด มีองค์กรชุมชนในท้องถิ่นหลายองค์กร เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อการผลิต  กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มธุรกิจน้ำยาง  กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์  กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดีสำหรับผู้เรียน  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาด้านการศึกษา  โดยบริจาคทรัพย์  แรงงาน  และความคิดเป็นอย่างดี
             การคมนาคมสื่อสาร  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด  การคมนาคมขนส่งเป็นทางบก โดยสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์  และจักรยานยนต์ ได้ดังนี้
            -  ถนนสายบ้านใหม่               บ้านควนเสม็ด  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  มีสภาพเป็นถนนลาดยาง  การสันจรไปมาสะดวก
            -  ถนนสายบ้านหัวถนน              บ้านยางเกาะ           บ้านบางแห้ง             บ้านควนเสม็ด ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร  สภาพเป็นถนนลาดยาง  และถมดินอัดแน่น
            - ถนนสายควนแดน              บ้านควนเสม็ด  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  สภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดและถมดิน
            โรงเรียนบ้านควนเสม็ดติดต่อสื่อสาร โดยใช้โทรศัพท์ผ่านและอินเตอร์เน็ต
หมายเลข  074-300177  ประชาชนในพื้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนบ้านควนเสม็ดได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้มาโดยตลอด
ได้จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ   
ได้แก่  ห้องมโนราห์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องพยาบาล   ห้องสหกรณ์   ห้องสมุด   และห้องสื่อ
            ส่วนห้องสมุด  มีขนาด  ขนาด  4 x12  เมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุดมีประมาณทั้งหมด  10,500 เล่ม  จำแนกเป็น  3  ประเภทใหญ่ได้แก่ หนังสืออ้างอิง   หนังสือค้นคว้าสำหรับสาระกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ  และหนังสือส่งเสริมการอ่าน  โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของผู้เรียนและโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน   20  เครื่อง   คิดเป็นสัดส่วนจำนวนนักเรียน :  เครื่อง  = 10 :  1 นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังต่อไปนี้
 

  1. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้
( จำนวนครั้ง/ปี)
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้
( จำนวนครั้ง/ปี)
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.  ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 1.สำนักสงฆ์ควนนิมิต 12
2.  ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 2.สำนักสงฆ์ดำรงธรรมวราราม 6
3.  ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 3.กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  หมู่ที่  10  บ้านควนเสม็ด
8
4.  โรงอาหาร ตลอดปีการศึกษา 4.กลุ่มธรรมรักษ์บ้านควนเสม็ด 4
5.  สนามฟุตบอล ตลอดปีการศึกษา 5.กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องแกง
บ้านควนเสม็ด
6
6.  แปลงเกษตร ตลอดปีการศึกษา 6. ตลาดนัดขยะ 8
7. บริเวณรอบๆอาคารเรียน ตลอดปีการศึกษา 7. ควนแม่เหม็ด 1
8.  ตลาดนัดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 8. สถานีอนามัยบ้านควนเสม็ด 4
  1. ห้องสหกรณ์
ตลอดปีการศึกษา 9.แหล่งน้ำในหมู่บ้าน 3
    10. สวนสัตว์สงขลา 1
    11.สำนักสงฆ์วิเวกวนาศรม 1
    12.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเสม็ด 1
    13.กลุ่มเหนียวหลามชักพลุด ตลอดปีการศึกษา
    14. กลุ่มอนุรักษ์มโนราห์บ้านควนเสม็ด ตลอดปีการศึกษา
    15.กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทยบ้านควนเสม็ด ตลอดปีการศึกษา
    16.วัดหัวถนน 4
    17. เทศบาลเมืองสงขลา 1

 
         2.  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียนในปีการศึกษา  2553 นี้
            1.  นางฉลวย  เส้งนนท์  ให้ความรู้เรื่องการรำมโนราห์
            2.  นางสงวน แก้วมี  ให้ความรู้เรื่องการรำมโนราห์
            3.  นายจรัญ  มหาพรหม  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            4.  นายซิ่น  จิตนุกูล  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            5.  นายคล่อง  พรหมร่วมแก้ว  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            6.  นายขิม  แก้วมี  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            7.  นายประวิทย์  แก้วโสภา  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            8.  นายขัน  แก้วมี  ให้ความรู้เรื่องการทำเหนียวหลามชักพลุด
            9.  นายกิตติเชษฐ์  เพ็ชรมี ให้ความรู้เรื่อง การตีฉิ่ง และการทำเหนียวหลามชักพลุด และประวัติควนเสม็ด
            10.  นายเปลื้อง  บุญมี  ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย
            11. นายถาวร   พรหมร่วมแก้ว ให้ความรู้เรื่องการทำฝาย
            12. นายยงยุทธ  พรหมร่วมแก้ว  ให้ความรู้เรื่องป่าชุมชนและการอนุรักษ์ป่า 
            13. นายวิปัก  สุวรรณรัตน์  ให้ความรู้เรื่องกีฬาเปตอง
            14.นางสมนึก   บัวสาย   ให้ความรู้เรื่องเครื่องแกง
            15.นายทำนอง  บุญรอด   ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย
            16.นายนวล  วัฒตพรหม   ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย
            17. นายเขิม   คงสุข      ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย