ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561)  ดังนี้

  1. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
 
ระดับชั้น
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล   1
อนุบาล   2
14
18
11
17
25
35
รวม 32 28 60
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
19
14
13
15
17
41
14
13
17
14
19
18
33
27
30
29
36
32
รวม 91 96 187
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 124 247

 

2.ข้อมูลภาพรวมของนักเรียน

  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                      24      คน
  2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                           12      คน
  3. นักเรียนปัญญาเลิศ                                              -       คน
  4. นักเรียนต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ                      -       คน
  5. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน                                31       คน
  6. อัตราส่วน : นักเรียน  เท่ากับ                          1 : 21       คน