ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ อำไพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเสม็ด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :