ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายยงยุทธ อำไพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววนิดา ขุนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางปริยานุช พรหมร่วมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนัยนา กาญจนเพ็ญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพา คงกระพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายณรงค์ หรับจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ดร.พัชรี แซ่สุ้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอัมพาพร แก้วสมวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสายใจ อุซูอิ
ครูผู้ช่วย

นายก่อเกียรติ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพัชร พูลเทพ
ครูผู้ช่วย

นายปิติพงษ์ ฉัตรรัตนเวช
พนักงานราชการ ครู

นางนวรส พรัมสะโร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรอกีเย๊าะ เจ๊ะเดง
บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์